ABOUT CASC
Leadership

 

              

Wu Yansheng                            Yuan Jie

         Chairman of the Board          Executive Director and President

Fang Xiangming
Executive Director

Zhang Jianheng; 

Vice  President

Yang Baohua   

Vice President  

Xie Jun

Team Leader of Discipline Inspection Commission

 

Wang Haibo   

Vice President

Zhang

Zhongyang

Vice President

Li Hong

Vice President

|